Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 100.000 zł. W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Na uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji spółka podała, że wynik spółki na koniec listopada 2017 r. wykazywał stratę. Było to związane ze znacznym wzrostem kosztów produkcji i wysokości płac.

Argumenty spółki

Spółka wyjaśniła, że posiada status zakładu pracy chronionej. Wskazała, że świadczy usługi cateringowe dla wielu szpitali i musi posiadać środki na zakup produktów. Podniosła, że musi terminowo spłacać zobowiązania publicznoprawne. Gdyby pojawiły się zaległości, to mogłaby stracić status zakładu pracy chronionej i stosowne dofinansowania.

Zobacz również: NSA: Liniowy w firmie wyklucza wspólne rozliczenie małżonków >>

Spółka podała też, że zatrudnia aż 75 osób niepełnosprawnych. Zdaniem spółki zapłata kary odbije się na jakości żywienia pacjentów, a może nawet doprowadzić do tego, że pacjenci nie będą żywieni. Poza tym, spółka spłaca wysoki kredyt i nie może zaciągnąć kolejnego.

 

 


 

Odmowne rozstrzygnięcie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania decyzji. Sąd przypomniał, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Powyższe wynika z treści art. 61 § 3 p.p.s.a.

 


Konkretne uzasadnienie

WSA zaznaczył, że wniosek spółki mógłby zostać uwzględniony, gdyby wykazała ona okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Spółka powinna więc przedstawić konkretne okoliczności świadczące o tym, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej czynności jest zasadne. NSA w postanowieniu z 18 maja 2004 r. w sprawie FZ 65/04 uznał, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

Ciężar dowodu

Sąd podkreślił, że to strona ma obowiązek udowodnienia, iż wykonanie decyzji może narazić ją na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Powinna więc przedstawić taką dokumentację, która posłuży do weryfikacji jej twierdzeń. Takie zapatrywanie przedstawił NSA w postanowieniu z 25 lipca 2008 r. w sprawie II OZ 766/08.

Zobacz również: Wynajem mieszkania może być kosztem >>

Mankamenty wniosku

Sąd zauważył, że wniosek spółki nie mógł zostać uwzględniony. Skarżąca nie udokumentowała w pełny sposób swojej sytuacji finansowej aktualnej na dzień złożenia skargi. W szczególności nie przedstawiła ona wyciągów z rachunków bankowych, wskazujących na wysokość posiadanych stronę skarżącą środków finansowych. Z przedłożonego przez skarżącą rachunku zysków i strat wynikał przychód rzędu 37 milionów złotych, a jednocześnie strata na poziomie 640 tysięcy złotych.

Przychód ważniejszy

WSA zaznaczył jednak, że o pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie może świadczyć strata z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dla oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorców miarodajną kwestią jest stan przychodu, a nie dochodu (rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania). Na powyższe zwrócił uwagę NSA w postanowieniu z 25 lutego 2010 r. w sprawie I FZ 10/10.

Sposoby dla spółek

WSA wyjaśnił, że istnieją takie instrumenty podatkowe, które pozwalają na równoważenie kosztów i przychodów, by w ostatecznym rozliczeniu obciążenie podatkowe zminimalizować, lub je wyeliminować. Takimi instrumentami są w szczególności zwolnienia podatkowe, obniżanie dochodu przez przesunięcie kosztów w czasie oraz amortyzacja majątku trwałego. WSA zauważył też, że skarżąca nie wykazała, że nie może zaciągnąć kolejnego kredytu. Prowadzi przecież działalność znacznych rozmiarów. Nie było więc podstaw do uwzględnienia jej wniosku i wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji - ocenił WSA.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r., VI SA/Wa 265/18