Projekt nowelizacji zakłada zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), jak i zwiększenie ich spójności i porównywalności. Wprowadza też dodatkowe rozwiązania zmniejszające obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.

Najważniejsze regulacje przyjęte w projekcie obejmują:

1) w części dotyczącej transpozycji dyrektywy:

- wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz z

- krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością;

2) w części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla jednostek – w szczególności:

- umożliwienie przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

- wprowadzenie odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek,

- umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych.

3) w części dotyczącej zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

- zmianę ustawy o KRS, w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych.

Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł