Do końca 2018 r. kwestia możliwości korzystania z omawianego zwolnienia takich przychodów była sporna.

Korzystna zmiana przepisów

Po zmianie przepisów zwolnienie obejmuje przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W efekcie zarówno sprzedaż, w której dochodzi do zapłaty w gotówce, świadczeniu niepieniężnym, jak i zamiana nieruchomości, udziałów lub wydzielonych ich części – jest zwolniona z podatku. Zmieniły się również zasady, zgodnie z którymi obliczany jest pięcioletni okres, po którym od sprzedaży nieruchomości nie nalicza się podatku.

 

Stefan Babiarz, Bogusław Dauter

Sprawdź  

Jeśli bowiem rolnik sprzedaje grunty rolne z przeznaczeniem na cele inne niż rolne lub też dokonuje obrotu innymi nieruchomościami, musi być przygotowany do zapłaty podatku. Wyjątkiem jest, gdy sprzedaży dokona po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym nabył te nieruchomości. Dotychczas nabycie w drodze spadku lub po ustaniu współwłasności majątkowej małżeńskiej traktowane było jako data, po której przez pięć lat mógł być naliczany podatek.

Zobacz również: Koszty uzyskania przychodów pracowników mają być wyższe >>

Firmowe samochody wciąż źródłem niejasności podatkowych >>

Procedura rozliczenia podatku

Nowe przepisy, zarówno dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego, jak również obejmujące nieruchomości nabyte w spadku i po ustaniu wspólnoty majątkowej małżeńskiej, stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. Znajdują one zastosowanie także do dotychczas posiadanych nieruchomości i praw do nich, które zostaną sprzedane począwszy od 2019 r.

Procedura pt. Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku obejmujące przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.