Chodziło o ziemie należącą do gminy, której nie objął plan zagospodarowania przestrzennego.  Została ona częściowo zabudowana gankiem przynależącym do budynku z sąsiedniej działki. Właściciele zabudowanej nieruchomości chcieli odkupić od gminy grunt, na którym znajdował się ich ganek.

Gmina chciała przeprowadzić tą transakcję sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Przy czym uważała, że będzie ona korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT. Według tego przepisu zwolnione od podatku są dostawy gruntu niezabudowanego innego niż teren budowlany. Argumentowała, że zamierza sprzedać prawo własności samej ziemi, a nie ziemi z zabudowaniem. Twierdziła, nie ma władztwa nad gankiem znajdującym się na wskazywanym gruncie i tym samym nie ma możliwości sprzedania go. Ponadto gmina wskazywała, że celem zamierzonej transakcji jest polepszenie warunków sąsiedniej nieruchomości.

Dyrektor izby skarbowej był innego zdania niż gmina. Twierdził, że nie można zastosować zwolnienia podatkowego do dostawy gruntu, na którym znajduje się zabudowanie. W jego ocenie nie ma znaczenia fakt, że ganek nie należy do gminy. Samo to, że na działce stoi chociażby tylko część budynku stanowi już przesłankę do przyjęcia, że dokonując sprzedaży tego gruntu dokonuje się dostawy gruntu zabudowanego.

Dostawa gruntu niezabudowanego możliwa i z budynkiem

Z argumentacją fiskusa nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 155/16). WSA uznał, że organ interpretacyjny pominął ważne kwestie: przynależność ganku do budynku z sąsiedniej działki, szczególne warunki dokonania sprzedaży, które świadczą o charakterze i celu tej transakcji.  Natomiast biorąc pod uwagę te pominięte aspekty należy uznać, że gmina będzie dokonywać dostawy niezabudowanego gruntu, która będzie podlegać zwolnieniu z VAT.

26 września br. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 1272/16) przyznał rację gminie i sądowi pierwszej instancji. NSA wskazał na brak legalnej definicji terenu niezabudowanego, dlatego należy odnieść się w tej materii do pojęcia terenu zabudowanego, ustawy o prawie budowlanym i regulacji cywilistycznej.  W tym kontekście stwierdzić należało, że terenem zabudowanym jest ten, który według planu zagospodarowania otrzymał taki statut. Sprzedawany grunt przez gminę nie został objęty takim planem, a więc takiego statusu nie może mieć – w przeciwieństwie do nieruchomości sąsiadującej. Ponadto ganek nie należał do gminy, a do sąsiadów. Celem zaś transakcji nie będzie zysk, a uregulowanie sytuacji – tłumaczył NSA.

Brak jednolitego orzecznictwa

Jest to kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie. Jednak orzecznictwo nadal pozostaje niejednolite. 30 maja br. także zapadł wyrok NSA w podobnej sprawie, gdzie sąd uznał, że gmina nie prawa do skorzystania ze zwolnienia. Natomiast jeszcze wcześniej sąd orzekał na korzyść gminy. Stanowi to ewidentną sinusoidę. Kiedy i jak zostanie to rozstrzygnięte – nie wiadomo.

Sprawdź: https://www.prawo.pl/podatki/nsa-sprzedaz-gruntu-z-budynkiem-bez-zwolnienia-z-vat,26826.html>>