W sprawie chodziło o grunt należący do gminy, ale częściowo zajętego przez ściany budynków z sąsiednich działek. W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych odkryto, że ta nieruchomość komunalna została częściowo zajęta przez ściany trzech budynków z sąsiednich działek. W związku z tym właściciele tych sąsiadujących nieruchomości wystąpili o sprzedaż prawa własności tych części gruntu, na których znajdowały się ich budynki.

Przy sprzedaży prawa własności samej działki będzie zwolnienie

Gmina, chcąc sprzedać działkę w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność osób fizycznych, zadała pytanie we wniosku o interpretację indywidualną, czy ta sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
W jej przekonaniu taka transakcja będzie zwolniona z VAT, ponieważ sprzedaje same prawo własności gruntu, a nie gruntu i zabudowania. Argumentowała, że chociaż na działce znajdują się ściany budynków to nie ma władztwa na tymi zabudowaniami i nie może ich sprzedać.

Sprzedaż gruntu z budynkiem zawsze bez zwolnienia
Jednak zdaniem fiskusa nie można w takiej sytuacji zastosować zwolnienia podatkowego, ponieważ na działce będącej przedmiotem sprzedaży znajduje się budynek. W przekonaniu organu interpretacyjnego, bez znaczenia pozostaje fakt, czy ten budynek należy do tego samego podmiotu co sprzedawany grunt, czy nie. Samo to, że na działce stoi chociażby tylko część budynku stanowi już przesłankę do przyjęcia, że dokonując sprzedaży tego gruntu dokonuje się dostawy gruntu zabudowanego.

Z wywodem fiskusa nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 1720/15).  Sąd pierwszej instancji podkreślił, że budynki przynależą w sensie ekonomicznym do sąsiednich działek. Fakt, że ściany tych budynków znajdują się na sprzedawanym gruncie nie może decydować o zabudowanym charakterze sprzedawanych nieruchomości.

Rozbieżność w orzecznictwie NSA

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 889/16), który 30 maja br. uchylił wyrok WSA. Sąd kasacyjny uznał, że skoro ściany budynków znajdują się na terenie należącym do gminy to ten grunt jest zabudowany. Rzeczywiście przedmiotem dostawy jest sam grunt, ale jest on zabudowany i dlatego nie przysługuje prawo do zwolnienia z VAT -  wyjaśnił NSA.

Sąd przyznał, że w analogicznej sprawie zapadło odmienne orzeczenie. Jednak skład orzekający w tej sprawie nie podziela tamtej argumentacji. Zobacz także. >>