Senat zajmie się nowelizacją VAT dot. usług telekomunikacyjnych

Dzisiaj, tj. 6 sierpnia, Senat zajmie się nowelizacją ustawy o VAT, która implementuje mające obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. nowe zasady określania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz ostatecznych konsumentów.

Nowe zasady określania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów) reguluje art. 5 dyrektywy 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 2008 r., s. 11). Implementacja do krajowego porządku prawnego tej regulacji oznacza konieczność dokonania zmian w ustawie o VAT, jak również stworzenia systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy – usługodawcy ww. usług będą rozliczać podatek VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi).

Tym samym w ślad za dyrektywą, w ustawie o VAT sprecyzowano, iż miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Ponadto został dodany rozdział, który określa procedurę szczególną rozliczania VAT należnego z tytułu świadczenia na rzecz osób niebędących podatnikami usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, ale nieposiadających takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji. W świetle przyjętych rozwiązań podatnik świadczący wyżej wymienione usługi w miejscu, w którym podmiot, na rzecz którego usługi te są świadczone, posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:

1) siedzibę działalności gospodarczej albo

2) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium UE, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście dokonuje identyfikacji podatnika na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Ponadto tego rodzaju podatnicy są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT zgodnie z określonymi wymogami.

Zmiany wprowadzone w ustawie o VAT przewidują także analogiczne rozwiązania dla podmiotów zagranicznych świadczących usługi telekomunikacyjne lub nadawcze, na rzecz osób niebędących podatnikami mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium UE. Konsekwentne zmiany wprowadzono także w Ordynacji podatkowej.

Nowelizacja zawiera także przepisy, których celem jest umożliwienie podatnikom oraz podmiotom zagranicznym świadczącym usługi telekomunikacyjne i nadawcze, którzy zamierzają od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczyć na rzecz osób niebędących podatnikami mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w innym państwie członkowskim UE usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, złożenie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej należnego z tytułu świadczenia tych usług.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z tym że od 1 października 2014 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające złożenie zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej należnego z tytułu świadczenia wskazanych w ustawie usług.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.