Projekt został opracowany w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, zgodnie z którą w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję będą mieli obowiązek orzec na korzyść podatnika.

Zobacz: Skutków niedoskonałych regulacji nie można przerzucać na podatnika >>

Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Prezydent, podpisując projekt uzasadniał, że podatnik musi mieć pewność, że administracja podatkowa nie będzie uprawniona w nieskończoność prowadzić sprawę, bada sumienności w płaceniu podatków sprzed wielu lat. To musi być termin, który będzie mobilizował aparat państwa, także aparat ścigania nieuczciwych podatników do jednoznacznego zakończenia sprawy.

W projekcie doprecyzowano przesłanki przerywające bądź zawieszające bieg terminu przedawnienia oraz ustanowienia na 3 lata maksymalnego okresu o jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia.

Ponadto, w projekcie znalazły się regulacje dotyczące zakresu możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oraz fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej i zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych.