Senat zaproponował, że zwolnienie z ryczałtowanego opodatkowania przychodów nierezydentów z odsetek i innych praw ma nie mieć zastosowania, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem, a jedynie w sytuacji, gdy jest ona wypłacającym należności z tytułu odsetek i innych praw. Według autorów poprawka odzwierciedla intencje ustawodawcy.

Pozostałe poprawki dotyczą przepisów przejściowych regulujących między innymi zasady opodatkowania przychodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej i jej następców prawnych z tytułu likwidacji spółki i z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki oraz zasady opodatkowania zysku spółki komandytowo-akcyjnej i jej następców prawnych, wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego.

Ustawa przewiduje, że spółki komandytowo-akcyjne będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Pierwotnie rząd zaproponował, by CIT zaczęły płacić zarówno spółki komandytowe (SK), jak i komandytowo-akcyjne (SKA), które ostatnio były często wykorzystywane do tzw. optymalizacji podatkowej. Sejmowa komisja finansów wykreśliła zapis o opodatkowaniu SK i w takim kształcie nowelizację przyjęli posłowie.

Spółki komandytowe w większości są zakładane przez osoby fizyczne: lekarzy, architektów czy prawników. SKA są tworzone przez osoby prawne, gdzie wspólnikami są firmy (to najczęściej duże przedsiębiorstwa).

Nowelizacja zawiera też zmiany autorstwa PO w ustawach o PIT i CIT. Przewidują m.in. zmiany dotyczące sekurytyzacji wierzytelności banków. Chodzi o podatek od dochodów z umów o tzw. subpartycypację. To rodzaj zawieranych przez banki transakcji sekurytyzacyjnych, które stanowią jeden z instrumentów zarządzania ich płynnością. Zmiana zakłada odmienne niż dotychczas przyjęcie momentu powstania w banku przychodu oraz kosztów związanych ze zbyciem wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu.

Zmiany dotyczące PIT umożliwiają obniżenie podatku płaconego od dochodu ze sprzedaży odziedziczonych m.in. akcji, wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W takim przypadku do kosztu uzyskania przychodów podatnik mógłby zaliczyć wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych praw majątkowych. W uzasadnieniu do ustawy autorzy zmian wskazali na brak jednolitej linii orzecznictwa sądów w sprawie możliwości pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia odziedziczonych przez nich np. papierów wartościowych, o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców.

Zasadnicza część nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r. (PAP)

mmu/ je/