Nowelizacja przewiduje zastąpienie obecnej ulgi na nowe technologie instytucją kredytu na innowacje. Uzyskanie kredytu na innowacje obciążone będzie znacznie mniejszymi rygorami w porównaniu z uzyskaniem ulgi na nowe technologie, a co więcej zwielokrotnieniu ulegnie wysokość kwoty odliczanej od podatku z tytułu nakładów na inwestycje w innowacyjność.

W opinii projektodawców wprowadzenie do polskiego prawa instytucji kredytu na innowacje przyczyni się do wzrostu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, a tym samym do długofalowego rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym jak i międzynarodowym, oraz wyeliminuje z polskiego ustawodawstwa instytucję prawną, która z racji swej wadliwej konstrukcji nie spełnia należycie swojej roli.

Zobacz: Kredyt na innowacje zamiast ulgi na nowe technologie >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego