Organ wypłacający uposażenie sędziemu w stanie spoczynku jest obowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowym z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów.

Przejście w stan spoczynku nie powoduje rozwiązania stosunku służbowego. Uposażenie wypłacane sędziemu w stanie spoczynku należy zatem kwalifikować do przychodów ze stosunku służbowego wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Żaden przepis powołanej ustawy nie uzależnia prawa do odliczenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów od rzeczywistego świadczenia pracy lub od faktycznego ich ponoszenia. Prawo do potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynika z istnienia stosunku służbowego, z którego uzyskiwany jest dochód w postaci uposażenia.

W związku z tym organ wypłacający uposażenie sędziego w stanie spoczynku – jako płatnik jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 lipca 2011 r., sygn. IPTPB2/415-190/11-2/ASZ.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl