Najważniejszą zmianą jest likwidacja obowiązku odbycia dwumiesięcznych praktyk w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej oraz urzędzie kontroli skarbowej. Poza tym 18-miesięczna praktyka u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego została skrócona do 6 miesięcy. Nie zmienił się tygodniowy wymiar praktyki – nadal wynosi 8 godzin.

Zobacz: Nowe zasady praktyk dla kandydatów na doradców podatkowych >>

Zgodnie z nowymi wytycznymi po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego kandydat ma 2 lata na to, aby złożyć do Przewodniczącego KRDP (za pośrednictwem właściwego Regionalnego Oddziału KIDP) wniosek o odbycie praktyki zawodowej.

Zmianie w stosunku do dotychczasowych przepisów uległy niektóre terminy. Nie ma już 30-dniowego limitu usprawiedliwionego zwolnienia w czynnościach praktykanta. Zwolnienie w czynnościach praktykanta przez Patrona nie może obejmować obecnie więcej niż 2 dni (poprzednio - 4 dni). Okres usprawiedliwionego nie wykonywania obowiązków przekraczający jednorazowo 15 dni (wcześniej 30 dni) nie będzie podlegał zaliczeniu do ustawowego okresu praktyki.

Z wytycznych wykreślono zapis, który mówił, że w wyjątkowych wypadkach można zaliczyć do ustawowego okresu praktyki dłuższy niż 30 dni, lecz nieprzekraczający 3 miesięcy, okres usprawiedliwionego nie wykonywania obowiązków przez kandydata. Pozostawiono natomiast zapis, zgodnie z którym na uzasadniony wniosek kandydata, Krajowa Rada Doradców Podatkowych może udzielić zezwolenia na przerwę w odbywaniu praktyki u Patrona na okres nieprzekraczający łącznie 1 roku.

Wytyczne określają wzory: umowy o odbycie praktyki, karty praktyki, umowy o zakazie konkurencji oraz oświadczenia o zachowaniu tajemnicy faktów i informacji, z którymi kandydat zapoznał się w związku z odbywaniem praktyki lub wykonywaniem pracy lub innych zadań na rzecz Patrona.

Podstawa prawna: stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych