Celem opracowania projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej jest implementacja części przepisów dyrektywy Rady 20 11116/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, ukierunkowanych na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić te przepisy w życie ze skutkiem od l stycznia 20l3 r. Obowiązek implementacji ww. dyrektywy wymaga również nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej.

Z kolei ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych będzie gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa na gruncie międzynarodowej współpracy w zakresie korzystania z wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności. W obecnym stanie prawnym zagadnienia te uregulowane są w dziale l rozdziału 7 ustawy egzekucyjnej.

Wzajemna pomoc ma obejmować wymianę informacji dotyczących podmiotu w szczególności takich , jak np. adres zamieszkania , posiadane rachunki bankowe, w tym również w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, posiadane ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia , rodzaj i miejsce prowadzonej działalności. Informacje te stanowią katalog otwarty służący wierzycielowi i organowi egzekucyjnemu do podjęcia decyzji czy wystąpić z wnioskiem o dochodzenie należności lub podjęcie środków zabezpieczających.

Wzajemna pomoc obejmować będzie także wymianę informacji bez uprzedniego wniosku w przypadku przewidywanego zwrotu kwoty nadpłaty, podatku lub cła - z wyłączeniem podatku od towarów i usług - jak i powiadamianie podmiotu o dokumentach odnoszących się do należności pieniężnych przysługujących od tego podmiotu lub do dochodzenia takiej należności (doręczanie dokumentów) oraz pomoc przy dochodzeniu należności lub podjęcia środków zabezpieczających.