Z przyjętych założeń wynika, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4,0 proc., PKB w cenach bieżących wyniesie 1.619,1 mld zł, inflacja ogółem – 2,8 proc., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.624 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,8 proc., realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,9 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 6,1 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – o 1,3 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 10 proc.

Rada Ministrów przyjęła także Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014. I Tak, zgodnie z Planem deficyt budżetowy w 2012 r. ma wynieść maksymalnie 37 mld zł, w 2013 r. 30 mld zł, zaś w 2014 r. 28 mld zł. Z kolei dochody budżetu w 2012 r. wzrosną do 292,7 mld zł, w 2013 r. do 309,6 mld zł, a w 2014 r. osiągną 323,3 mld zł. Według Planu stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2011 roku ma wynieść 10,9 proc., na koniec 2012 r. 10,0 proc., na koniec 2013 roku 9,3 proc., zaś na koniec 2014 r. 8,5 proc.

Rząd zapowiada jednocześnie prace nad wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań ograniczających deficyt i przyrost długu sektora jednostek samorządu terytorialnego. Mają być kontynuowane działania upraszczające i uszczelniające system podatkowy. Zmniejszeniu wydatków ma służyć obowiązek lokowania wolnych środków na rachunku ministra finansów. Prowadzony jest również audyt wewnętrzny wydatków, którego celem jest zwiększenie efektywności i zasadności wydawania pieniędzy publicznych. Wszystkie te działania, zdaniem rządu, mają pozwolić uniknąć ryzyka przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego, tj. 55 proc. PKB.