Obradująca 8 i 9 kwietnia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc., lombardowa – 4,00 proc., depozytowa – 1,00 proc., a redyskonta weksli – 2,75 proc.

Na decyzję Rady wpłynęła jej ocena, iż w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. „W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie, tj. co najmniej do końca trzeciego kwartału br.” – podała Rada w swoim komunikacie.

– Do lipca, kiedy zostanie przedstawiona nowa projekcja inflacji i PKB, nie przewidujemy zmiany nastawienia naszej polityki. Do tego czasu, jeśli się nic nie wydarzy, nie zmieni się brzmienie naszego komunikatu – powiedział profesor Marek Belka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli prof. Adam Glapiński i dr Andrzej Rzońca.

Profesor Belka pytany przez dziennikarzy o wpływ sytuacji na Wschodzie na polską gospodarkę, dodał, iż ewentualna recesja w gospodarce ukraińskiej i bardzo słaby wzrost gospodarczy w Rosji mogłyby spowodować obniżenie inflacji i PKB w Polsce. – Jednak w gruncie rzeczy nie są to czynniki decydujące. Z punktu widzenia polskiej gospodarki nie są to kluczowe rynki handlowe – powiedział.

W komunikacie RPP zwróciła także uwagę, na przekładające się na rynek pracy ożywienie gospodarcze. „Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia” – podała Rada. Na konferencji profesor Belka dodał, iż Rada spodziewa się dalszej poprawy w tym sektorze. – Wszystko zależy od tego, jak trwałe będzie obecne ożywienie gospodarcze – wyjaśnił.

Rada podtrzymała także swoją ocenę z poprzednich komunikatów, że obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

Zobacz także: Niskie stopy procentowe utrzymują się rekordowo długo >>