Jak podało biuro, decyzja przewodniczącej Komisji ECON Sharon Bowles dotycząca zwołania spotkania podyktowana została rozwojem niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych krajów członkowskich UE.

Spotkanie będzie miało format debaty plenarnej, podczas której obok prezydencji głos zabiorą także: przewodniczący Eurogrupy – Jean-Claude Juncker, przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego - Jean-Claude Trichet, Komisarz Europejski ds. Gospodarczych i Walutowych – Olli Rehn oraz przewodniczący Rady Stabilności Finansowej – Mario Draghi. Członkowie Komisji ECON wspólnie z zaproszonymi gośćmi będą rozmawiali m.in. na temat kwestii politycznych związanych z obecnymi zagrożeniami w obszarze monetarnym i gospodarczym oraz propozycji legislacyjnych i instytucjonalnych mających na celu wzmocnienie stabilności europejskiego rynku finansowego.

W opinii prezydencji obecne wyzwania gospodarcze i finansowe w strefie euro mają bezpośrednie przełożenie na tempo wzrostu gospodarczego UE jako całości. Prezydencja podkreśla, że jej priorytetem jest wzrost gospodarczy i wierzy, że rezultaty wszelkich obecnie prezentowanych inicjatyw znajdą możliwie szybkie i trwałe przełożenie na konkretne działania. Działania te mają, zdaniem prezydencji, fundamentalne znaczenie dla powodzenia projektu europejskiego.

"Wyjście z kryzysu wymaga solidarnego działania ze strony państw członkowskich oraz instytucji wspólnotowych. Obecnie kluczowe jest wdrożenie w życie ustaleń, jakie zapadły w ostatnich tygodniach. Najważniejsze z nich dotyczą zmian zasad funkcjonowania Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej (EFSF), które zostały podjęte w dniu 21 lipca podczas szczytu państw strefy euro" - podało MF.

W ramach rozszerzonego mandatu EFSF będzie mógł podejmować działania o charakterze zapobiegawczym, będzie mógł udzielać rządom pożyczek w celu wzmocnienia instytucji finansowych oraz będzie miał prawo interweniować na rynkach wtórnych. Ustalono również obniżenie oprocentowania pożyczek, a rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już wobec pożyczek dla Grecji, jak i Irlandii oraz Portugalii. Rozwiązania te idą w ślad propozycji prezydencji zgłoszonych już na początku lipca.

"Prezydencja popiera wszelkie działania zmierzające do wzmocnienia wiarygodności gospodarczej UE. Służy to zarówno wyjściu z obecnego kryzysu, jak i zapobieganiu przyszłym kryzysom. W tym zakresie prezydencja będzie działała na rzecz osiągnięcia kompromisu w sprawie pakietu reform legislacyjnych wzmacniających Pakt Stabilności i Wzrostu (tzw. sześciopak)" - poinformowało biuro prasowe MF.

Prezydencja uważa także, że konsolidacja fiskalna prowadząca do trwałego obniżenia długu publicznego powinna być priorytetem dla wszystkich państw członkowskich. W tym kontekście idea wprowadzenia konstytucyjnych limitów wysokości długu – analogicznych do już istniejących w polskim systemie prawnym – jest propozycją, która znajduje pełne poparcie Polski i jest zgodna z propozycjami zgłaszanymi przez Polskę od początku debaty nad wzmocnieniem zarządzania gospodarczego w UE.

Polska całkowicie zgadza się z postulatem, by kraje członkowskie strefy euro podjęły wszelkie możliwe działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Należy przy tym dążyć do pogodzenia nieuchronnych – tam gdzie są one konieczne – dostosowań fiskalnych w postaci ograniczania wydatków publicznych z działaniami stymulującymi czy też ratunkowymi podejmowanymi przez władze państw członkowskich - podało MF.

Prezydencja zwraca przy tym uwagę, że podejmowane działania nie powinny pogłębiać różnic między krajami strefy euro i krajami spoza strefy. Wszystkie państwa członkowskie oraz instytucje europejskie powinny w możliwie kompletny sposób uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w skoordynowany sposób - czytamy w komunikacie. (PAP)