Rada Miejska w Pełczycach podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W przyjętych przez radę wzorach formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorze właściwych deklaracji znalazły się rubryki nakazujące wskazanie imion ojca i matki podatnika– niezależnie od podania nr PESEL; obowiązkowego podania numeru telefonu podatnika, rubryka na złożenie podpisu osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji, a także oświadczenie o odpowiedzialności na podstawie przepisu kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (uchwała RIO nr XXVII.172.S.2017) uznało, że domaganie się tego rodzaj danych i oświadczeń wykracza poza zakres danych określonych w art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Wymienione przepisy stanowiące podstawę do ustalenia wzorów formularzy w drodze aktów prawa miejscowego reglamentują treść tych formularzy, stanowiąc że będą w nich zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru wspomnianych podatków.
Tymczasem zakwestionowany przez RIO zakres informacji wykracza poza sferę danych niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku. Wskazuje na to m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2016 r. sygn. akt.  II FSK  4015/13.


1232-0307_227.jpg Finanse Komunalne >>
Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych.>>