Pytanie

Jednostka sporządza sprawozdanie według MSR i rozlicza kontrakty długoterminowe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Gdzie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (wersja kalkulacyjna) i dlaczego jednostka powinna wykazać rezerwę na naprawy gwarancyjne?
Czy jako koszty własne sprzedaży (koszt wytworzenia sprzedanych produktów), czy jako koszty sprzedaży?

Odpowiedź

Kwota utworzonej rezerwy na naprawy gwarancyjne zwiększa koszty sprzedaży, ponieważ w przypadku sprzedanych usług budowlanych obowiązują postanowienia gwarancji, ewentualnie rękojmi.

Uzasadnienie

Przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, s. 1, jednostki stosują MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych". Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres, o które Państwo pytacie, jest jednym z kilku elementów pełnego sprawozdania finansowego.

MSR 1 wymaga m.in. ujawniania określonych informacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w innych sprawozdaniach, czego nie możemy szczegółowo omawiać. W powyższym standardzie używa się terminu "ujawnianie" w szerokim rozumieniu. Ujawnienia informacji są również wymagane przez inne MSSF.

O ile MSR 1 lub inne MSSF nie stanowią inaczej, tego rodzaju ujawnianie informacji następuje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego.

MSR 1 nie określa w zasadzie wzoru ani kolejności, według których jednostka powinna prezentować poszczególne pozycje przedstawianych informacji. Zgodnie ze standardem, wymagane są określone informacje w tzw. układzie "minimalnym", który jednostki mogą uzupełniać zgodnie z własnymi potrzebami informacyjnymi. W przypadku sprawozdania z całkowitych dochodów jednostki mogą używać innego nazewnictwa dla poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

Jednostki prezentując podział kosztów ujętych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w układzie porównawczym (rodzajowym) albo kalkulacyjnym, biorą za podstawę ich rodzaj lub funkcję w jednostce, w zależności od tego, która forma prezentacji dostarcza informacji bardziej wiarygodnych i bardziej przydatnych.

W przypadku wybranej przez Państwa spółkę metody prezentacji kosztów w układzie funkcjonalnym (kalkulacyjnym), zwanym inaczej metodą "kosztu własnego sprzedaży", ponoszone koszty klasyfikuje się zgodnie z ich funkcją, na przykład jako koszty sprzedaży lub ogólnego zarządu.

Jako wymóg minimum spółka powinna ujawnić koszt własny sprzedaży oddzielnie od innych kosztów. Taka metoda może dostarczyć użytkownikom bardziej przydatnych informacji niż klasyfikacja kosztów w układzie porównawczym (rodzajowym), chociaż przypisanie kosztów do poszczególnych funkcji może wymagać arbitralnego przyporządkowania i wiązać się w dużej mierze z subiektywną oceną. Nie mówimy w tym przypadku o koszcie rezerw na naprawy gwarancyjne, czego dotyczy Państwa pytanie, ponieważ przyporządkowanie tego kosztu wydaje się dość jednoznaczne.

Przykład "minimalnej" klasyfikacji kosztów w układzie funkcjonalnym (kalkulacyjnym), zgodnie ze standardem, przedstawia się następująco:
- Przychody
- Koszt własny sprzedaży
- Zysk brutto na sprzedaży
- Pozostałe przychody
- Koszty sprzedaży
- Koszty ogólnego zarządu
- Pozostałe koszty
- Wynik finansowy brutto.

Oczywiście, układ ten może być rozwinięty, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Spółka stosująca metodę prezentacji kosztów w układzie funkcjonalnym powinna także ujawnić dodatkowe informacje o kosztach w układzie porównawczym (rodzajowym), w tym kwotę amortyzacji i świadczeń pracowniczych.

Po tych wyjaśnieniach odpowiadam na Państwa pytanie. Kwestię tworzenia rezerw reguluje zasadniczo MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe". W świetle MSR 37 wstępnym warunkiem utworzenia rezerwy jest istnienie na dzień bilansowy obowiązku wynikającego z już zaistniałych zdarzeń. Innymi słowy, konieczne jest wystąpienie tzw. zdarzenia zobowiązującego, powodującego powstanie prawnego lub zwyczajowego obowiązku, którego skutkiem jest to, że jednostka nie ma żadnej realnej możliwości niewypełnienia tego obowiązku. W przypadku sprzedaży produktów/usług objętych gwarancją lub rękojmią takie przyszłe zobowiązanie również istnieje.

Kwota utworzonej rezerwy na naprawy gwarancyjne zwiększa koszty sprzedaży, ponieważ w przypadku sprzedanych usług budowlanych obowiązują postanowienia gwarancji, ewentualnie rękojmi. W przypadku niewykorzystania utworzonych rezerw, po w okresie gwarancyjnym, koszty te ulegają zmniejszeniu w związku z rozwiązaniem utworzonych a niewykorzystanych rezerw.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego