W odpowiedzi na interpelację nr 39 z 16 grudnia 2015 r., minister odniósł się do kwestii opodatkowania VAT rekompensaty pieniężnej otrzymanej przez producentów rolnych z tytułu przekazania owoców i warzyw na cele charytatywne.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Również przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wykluczają możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem VAT środków finansowych otrzymanych w formie dotacji, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych przez podatnika, również będącego rolnikiem (art. 73 Dyrektywy).

Jak wyjaśnił minister, rekompensaty pieniężne otrzymane przez producentów rolnych w sytuacji nieodpłatnego przekazania owoców i warzyw (w związku z embargiem Rosji) stanowią wynagrodzenie za przekazane towary. Nie stanowią one zatem dopłat o charakterze ogólnym, które pozostawałyby poza zakresem opodatkowania VAT.

Do rozliczenia podatku VAT od otrzymanych od Agencji Rynku Rolnego kwot wsparcia finansowego zobowiązany jest producent rolny – wyłącznie będący podatnikiem VAT czynnym. Natomiast rolnicy ryczałtowi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.