Artykuł pochodzi z sierpniowego numeru Przeglądu Podatkowego

W drugiej połowie czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE.

Zobacz: KE chce ujednolicenia bazy podatku dla firm w Unii Europejskiej >>

Zaproponowała w nim pakiet środków, który ma sprawić, że system opodat-kowania przedsiębiorstw będzie bardziej przejrzysty. Propozycje KE dotyczą 5 obszarów:

• Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB)
CCCTB jest obiecującym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw, jak i państw członkowskich. Komisja przedstawiła projekt dotyczący CCCTB w 2011 r., jednak 4-letnie negocjacje w Radzie pokazały, że osiągnięcie porozumienia w wypadku tak daleko idącej propozycji jest trudne. Teraz Komisja postanowiła wrócić do prac nad omawianą inicjatywą. Na początku 2016 r. ma przedstawić nowy wniosek legislacyjny. Prace nad nim mają się rozpocząć niezwłocznie. W stosunku do propozycji z 2011 r. Komisja zamierza wprowadzić pewne zmiany: 1) CCCTB ma być obowiązkowa (przynajmniej dla podmiotów wielonarodowych); 2) ze względu na wspomniane trudności w uzyskaniu porozumienia Komisja zamierza zastosować stopniowe podejście w uzgadnianiu elementów CCCTB – najpierw prace skupiłyby się na ponadgranicznej kompensacji strat, a dopiero na późniejszym etapie na najtrudniejszym aspekcie, jakim jest konsolidacja.

• Opodatkowanie zysków tam, gdzie są generowane
Komisja dąży do efektywnego opodatkowania zysków w miejscu, gdzie przedsiębiorstwa faktycznie prowadzą dzia-łalność. Zaproponowane środki, które mają to zapewnić, dotyczą eliminacji luk prawnych, usprawnienia systemu cen transferowych w UE oraz bardziej rygorystycznych zasad odnośnie do preferencyjnych systemów podatkowych.

• Poprawa otoczenia podatkowego przedsiębiorstw
W celu poprawy otoczenia przedsiębiorczości Komisja zamierza umożliwić ponadgraniczną kompensację strat w UE (do czasu pełnego wprowadzenia konsolidacji CCCTB). Planuje również usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE – najpóźniej latem 2016 r. ma zaproponować zmiany w tym zakresie.

• Zwiększenie przejrzystości podatkowej
Komisja już wcześniej przedstawiła wiele inicjatyw na rzecz zwiększenia przejrzystości podatkowej, w tym projekt dotyczący wymiany informacji na temat indywidualnej interpretacji prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym (zob. Przegląd Podatkowy 2015, nr 5). W omawianym planie działania wskazała kolejne środki, które powinny zostać podjęte w UE oraz w stosunku do państw spoza UE, m.in. wypracowanie wspólnego podejścia do jurysdykcji niechętnych do współpracy w kwestiach podatkowych , czy przeprowadzenie oceny skutków. Komisja ogłosiła także konsultacje społeczne w zakresie przejrzystości podatku od przedsiębiorstw (zob. poniżej).

• Poprawa koordynacji na poziomie UE
W kontekście lepszego wykorzystywania instrumentów służących zapewnieniu współpracy między państwami członkowskimi Komisja zwraca uwagę na: 1) poprawę koordynacji działań w zakresie audytów podatkowych, 2) reformę kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej oraz platformy ds. dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.
Przedstawiony plan działania ma na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, zapewnienie stabilnych dochodów państwom członkowskim oraz wzmocnienie jednolitego rynku.

Opracowano na podstawie:
− Komunikat prasowy Komisji, IP/15/5188
− Komunikat Sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania przedsiębiorstw w UE: pięć głównych obszarów działania, COM (2015) 302.

Agata Budzyńska-Jatczak

Artykuł pochodzi z sierpniowego numeru Przeglądu Podatkowego