Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych co sześć miesięcy

Podmioty prowadzące ewidencję wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywały raport z zamknięcia i prowadzenia ewidencji co pół roku, a nie jak dotychczas co miesiąc. Resort finansów przygotował projekty dwóch rozporządzeń zmieniających.

Z uwagi na konieczność prawidłowego dokumentowania ilości wyrobów akcyzowych oraz określenia kwot akcyzy, przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) nakładają na niektóre podmioty prowadzące działalność w zakresie podatku akcyzowego obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji zalicza się: zarejestrowanego wysyłającego, zarejestrowanego odbiorcę, podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, przedstawiciela podatkowego oraz podmioty prowadzące składy podatkowe.

Szczegółowy zakres danych jakie powinny znajdować się w ewidencji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1062) oraz w rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. Nr 32, poz. 231).

Ewidencje wyrobów akcyzowych mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Niezależnie od formy ewidencji podmioty są zobowiązane ostatniego dnia każdego miesiąca dokonać zamknięcia ewidencji wyrobów akcyzowych i jej miesięcznego podsumowania.

Resort finansów przygotował projekty dwóch rozporządzeń zmieniających, w których zaproponował by obowiązek comiesięcznego przekazywania raportu zastąpić obowiązkiem półrocznym. Raport z zamknięcia ewidencji byłby przekazywany na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego.

W projektach wskazano również terminy, w których raporty powinny być przekazywane. Przyjęto, że raporty cykliczne (z sześciu kolejnych miesięcy) będą przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia dokonania sześciu kolejnych miesięcznych zamknięć i podsumowań ewidencji, natomiast raporty na żądanie w terminie wskazanym przez naczelnika urzędu celnego w żądaniu.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

Data publikacji: 27 listopada 2012 r.