Obowiązki podmiotów organizujących imprezy artystyczne w zakresie poboru podatku dochodowego od zaangażowanych zagranicznych wykonawców przedstawia Dominik Klemens w Vademecum Głównego Księgowego.

Skutki podatkowe nabywania tego rodzaju świadczeń uzależnione są w pierwszej kolejności od rodzaju umowy zawartej pomiędzy organizatorem imprezy rozrywkowej a podwykonawcą. Ustawy podatkowe regulują odmienne skutki dla umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie (np. umowy o usługi profesjonalnej organizacji imprezy z agencją artystyczną) i dla umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą (np. umowy o dzieło z niezależnym artystą). Równocześnie istotnym czynnikiem jest kraj rezydencji podatkowej usługodawcy.

O ile obowiązki w zakresie rozliczenia kontraktu z polskim artystą powinny być powszechnie znane (głównie obowiązki związane z umową o dzieło czy umową zleceniem), o tyle nabywanie świadczeń od podmiotów zagranicznych może wiązać się z wątpliwościami co do zastosowania polskich przepisów, na które dodatkowo nakładają się zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zarówno w przypadku zatrudnienia zagranicznego artysty, jak i zagranicznej firmy (instytucji) świadczącej usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych w Polsce przepisy ustaw o podatkach dochodowych co do zasady nakazują pobór podatku u źródła. Zdecydowana większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, bazując na przepisach konwencji modelowej, zezwala na pobór podatku od tego rodzaju dochodów. W konsekwencji przychody uzyskiwane przez zagranicznego artystę lub inny podmiot zatrudniający artystów występujących na terytorium Polski zasadniczo będą podlegały opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym.

Obowiązkowi poboru podatku u źródła od podmiotów zagranicznych (zarówno przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej) na gruncie polskich ustaw o podatkach dochodowych oraz zapisów modelowej konwencji OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która w zakresie opodatkowania dochodów artystów i sportowców odpowiada swym brzmieniem większości umów zawartych przez Polskę, poświęcony jest komentarz praktyczny Dominika Klemensa "Opodatkowanie u źródła świadczeń nabywanych w ramach działalności kulturalnej" opublikowany w Vademecum Głównego Księgowego.