Pytanie

Jak należy ustalić bilans otwarcia przy powstaniu nowej spółki z o.o.?
Według umowy spółki kapitał zakładowy wynosi 5000 zł, który dzieli się równo na udziały dla dwóch wspólników i pokrywa je gotówką.

Odpowiedź

Nie ma potrzeby ustalania bilansu otwarcia, gdyż przed powstaniem spółki nie mogła być ona podmiotem zdarzeń gospodarczych.

Uzasadnienie

Rozumiem, że na potrzeby rejestracji spółki udziałowcy złożyli oświadczenie do sądu rejestrowego o pokryciu kapitału zakładowego gotówką. Oświadczenie to jest zgodne z datą podpisania umowy spółki. Oświadczenie to nie może być wcześniejsze od daty podpisania umowy, gdyż z definicji poświadcza ono nieprawdę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Tym pierwszym zdarzeniem gospodarczym może być dokonanie wpłaty gotówkowej przez udziałowców na pokrycie kapitału zakładowego. Jest to pierwsze zdarzenie gospodarcze ujęte na kontach księgowych, których wszystkie salda są zerowe. W związku z tym nie ma potrzeby ustalania bilansu otwarcia, gdyż przed powstaniem spółki nie mogła być ona podmiotem zdarzeń gospodarczych. Innymi słowy nie można wpłacić gotówki do kasy podmiotu, który nie istniał.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego