W interpelacji zwrócono uwagę na trudności w dokumentowaniu wydatków w celu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zakupu przez przedsiębiorców przedmiotów na aukcjach internetowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Konieczną przesłanką dla zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Każdorazowa ocena wydatków poniesionych przez podatnika wymaga indywidualnej analizy. Odrębną kwestię stanowi natomiast okoliczność udowodnienia, iż dany wydatek został poniesiony, co wiąże się z prawidłowym udokumentowaniem transakcji.

Jak wyjaśnił minister w odpowiedzi na interpelację poselską nr 29236, organ podatkowy, prowadząc postępowanie podatkowe, ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona na podstawie całego zebranego materiału dowodowego. Zatem niedostarczenie przez podatnika umowy zawierającej podpisy osób dokonujących transakcji nie jest równoznaczne z nieuznaniem danego wydatku za koszt uzyskania przychodu w sytuacji, gdy fakt poniesienia wydatku zostanie udokumentowany w inny sposób.