Do 31 marca 2011 r. przedłużony ma zostać termin do składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej podatnikom podatku od towarów i usług oraz wniosków o zwrot podatku od towarów i usług podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej za rok 2009.

Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. będący wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 50 Ordynacji podatkowej. Obecnie obowiązujący termin składnia wniosków - 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy - wynika z dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 224, poz. 1801) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 224, poz. 1801).

Jolanta Mazur