Pytanie

Czy od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za zgłoszony pomysł według metodologii KAIZEN należy potrącić podatek dochodowy wg stawki 19 proc. z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu 50 proc., o których mowa w art. 22 ust. 9 ustawy, czy według zasad ogólnych (20 proc. kosztów uzyskania), czy jeszcze inaczej?

Odpowiedź

Projekt racjonalizatorski nie uprawnia do zastosowania dodatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Trudno z treści pytania określić, czym w istocie jest zgłoszony przez pracownika pomysł - wydaje się, że jest to pomysł racjonalizatorski, usprawniający procesy w firmie. Niestety, obecnie przyjmuje się, że projekt racjonalizatorski nie jest w świetle przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wynalazkiem. Wynika to z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej który stanowi, że przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W efekcie nie pozwalają na równorzędne zakwalifikowanie wynalazków i projektów racjonalizatorskich na gruncie regulacji art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f..

W odniesieniu zatem do wynagrodzenia wypłacanego za projekty racjonalizatorskie nie będą miały zastosowania 50 proc. koszty uzyskania przychodu. Wynagrodzenie to, jako wynikające ze stosunku pracy, należy doliczyć do pozostałych składników wynagrodzenia pracownika. Z tego tytułu nie będą pracownikowi przysługiwały dodatkowe, poza zryczałtowanymi kosztami pracowniczymi, koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f.).Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 21 lutego 2014 r., ITPB2/415-1056/13/MU.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł