Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalona została na 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm – co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.

Zobacz też: Przepisy wprowadzające ryczałt od aut służbowych są wadliwe >>

Uchwalona 7 listopada 2014 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. IV ustawa deregulacyjna, ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej. Ma temu służyć uproszczenie dotychczasowych regulacji, redukcja niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zakresie procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa pracy, prawa celnego, podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, ubezpieczeń społecznych, prawa ochrony środowiska, administrowania danymi osobowymi oraz przepisów regulujących podpis elektroniczny.

Jako przykłady innych zmian w zakresie przepisów podatkowych można wskazać:

- zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem) organizowanym przez pracodawcę oraz zwolnienie wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym,

- skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 (ewentualnie 48) godzin,

- wprowadzenie na gruncie podatku akcyzowego „Wiążącej informacji akcyzowej”, umożliwiającej uzyskanie wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego,

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie 1 kwietnia 2015 r.