Swoją propozycję Rzecznik przedstawił w ramach opiniowania projektu nowlizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Projekt składa się z trzech części, z czego jedna zakłada rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT. Wśród nich znalazło się postulowane przez Rzecznika MŚP jeszcze w zubiegłym roku podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości, jednakże na niższym poziomie.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, oraz których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Czytaj: Świąteczne prezenty dla klientów mogą wpłynąć na rozliczenie VAT>>
 


Limit powinien być podwojony

Rzecznik MŚP wnioskował do Ministra Finansów o podwyższenie powyższych limitów do odpowiednio 200 zł w pierwszym przypadku i 80 zł w drugim. Jednak Minister Finansów negatywnie odniósł się do tej propozycji. Przedstawiony projekt zakłada natomiast podwyższenie limitu jedynie w zakresie drugiego przypadku oraz jedynie do kwoty 20 zł. - Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, świadczący o dostrzeżeniu barier w tym zakresie, tym niemniej wciąż nieadekwatny do potrzeb przedsiębiorców - ocenia Rzecznik.

Sprawdź w LEX: Czy koszty VAT naliczonego od prezentów małej wartości mogą być kosztami podatkowymi? >

Dlatego skierował do Ministra Finansów szereg uwag i postulatów zmian do Projektu, m.in. w zakresie podniesienia limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości. Rzecznik podniósł, że adekwatne poziomy tych limitów powinny wynosić co najmniej 150 zł (równowartość ok. 30 euro) w pierwszym przypadku i 45 zł (równowartość ok. 10 euro) w drugim

Czytaj w LEX: Reprezentacja i reklama w podatku od towarów i usług - wątpliwości praktyczne, rozwiązania optymalizujące >

Te limity są na właściwym poziomie

Minister finansów nie zgodził się z argumentacją rzecznika i odmówił podniesienia limitu dla prezentów o małej wartości. Jak stwierdził, że polski limit wcale nie jest niski w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Jak podał, na Węgrzech jest to kwota 16 euro, na Łotwie 15 euro, w Estonii 10, w Czechach - 18.

Zobacz procedurę w LEX: Prezenty o małej wartości >

Do tego minister zwraca uwagę, że wprowadzenie postulowanej przez Rzecznika zmiany skutkowałoby poważnym ubytkiem w budżecie państwa. Jak napisał, jest to szacowane na poziomie 290 mln zł. 

Zobacz procedurę w LEX: Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek >