Tak wynika z wydanej właśnie interpretacji ogólnej w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dochodów marynarzy uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym z państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), jeżeli od tych dochodów nie został zapłacony za granicą podatek dochodowy (nr DD4.8201.1.2019). Minister finansów, inwestycji i rozwoju rozwiewa w niej wątpliwości co do możliwość zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) w przypadku marynarzy mających miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskujących dochody z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym z państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), gdy od tych dochodów nie został zapłacony za granicą podatek dochodowy.

 

Zapłata podatku to podstawa

Minister finansów, inwestycji i rozwoju podkreśla, że jeżeli z państwem, w którym osiągany jest dochód, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce uzyskane z pracy najemnej wykonywanej w tym państwie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy o PIT. W tej sytuacji przewiduje się jednostronny mechanizm zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu dochodów w postaci metody proporcjonalnego zaliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. Jedyną więc metodą unikania podwójnego opodatkowania w sytuacji bezumownej jest metoda proporcjonalnego zaliczenia podatku zapłaconego za granicą. Jednak, jak zaznacza minister, w sytuacji bezumownej metoda proporcjonalnego zaliczenia znajdzie zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że nastąpiła zapłata podatku dochodowego w drugim państwie. Tylko w takim przypadku rozliczenie dochodów następuje bowiem na zasadach art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. W konsekwencji, w sytuacji bezumownej tylko w przypadku zapłaty podatku za granicą podatnik będzie miał prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy. 

Na potwierdzenie minister finansów, inwestycji i rozwoju przytacza orzeczenia sądów administracyjnych, których stanowisko ‒ jak podkreśla ‒ w pełni podziela (m.in. wyroki NSA: z 6 grudnia 2012 r. sygn. akt II FSK 789/11 i z 7 marca 2018 r., sygn. akt  II FSK 529/16). Wyjaśnia przy tym, że konsekwencją braku możliwości zastosowania metody proporcjonalnego zaliczenia w sytuacji bezumownej do dochodów, od których nie został zapłacony za granicą podatek dochodowy, jest opodatkowanie tych dochodów na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Zobacz również: Zwolnienie z PIT dla marynarzy nie tylko polskich statków >>


O prawie do ulgi przesądza stan faktyczny

Jak wynika z dokumentu, dokonując interpretacji obowiązujących przepisów prawa niezwykle istotne jest prawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, w sposób nie budzący wątpliwości co do okoliczności faktycznych i prawnych w odniesieniu do konkretnego podatnika. Ponieważ, jak przypomina, zastosowanie ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT, uzależnione jest od spełnienia przesłanek do zastosowania tego przepisu. W przypadku zatem dochodów marynarzy osiąganych z pracy na pokładzie statku eksploatowanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo konieczna jest wnikliwa analiza stanu faktycznego, w szczególności w zakresie ustalenia siedziby podmiotu faktycznie eksploatującego statek.

 

Bestseller
Bestseller

Kazimierz Jaśkowski

Sprawdź