Analogiczne stanowisko zajął również NSA w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. I FSK 1370/10.

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobob fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) nie regulują kwestii związanych z następstwem prawnym spadkobierców osób fizycznych, które złożyły wniosek o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym czy też były uprawnione do złożenia takiego wniosku.

Do następstwa prawnego spadkobierców osób fizycznych, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym mają zastosowanie przepisy art. 97-105 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z powyższą regulacją spadkobierca podatnika przejmuje majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Dotyczy to również zwrotu dokonanego na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Spadkobierca osoby, która poniosła wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym przejmuje, odpowiednio, majątkowe prawa spadkodawcy. Jak podkreślił minister finansów, nie można ograniczać prawa spadkobiercy do złożenia wniosku o zwrot wydatków. W przypadku gdy spadkodawca nabył prawo do zwrotu VAT, a złożenie wniosku było jedynie realizacją istniejącego uprawnienia, prawo uzyskania zwrotu przechodzi na spadkobiercę niezależnie od tego, czy wniosek został złożony przez spadkodawcę, czy też uczyni to dopiero spadkobierca.