Praktykę zawodową kandydaci na doradców podatkowych odbywają u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego ( Patrona) przez okres 18 miesięcy. Warunkiem jej rozpoczęcia jest złożenie przez kandydata z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego oraz zakończenie praktyki w organach skarbowych. Kandydat odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin w tygodniu, ma prawo do 30-dniowego usprawiedliwionego zwolnienia w czynnościach praktykanta.

Termin i miejsce rozpoczęcia praktyki u Patrona wyznacza, na wniosek kandydata, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii Zarządu właściwego Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Umowa

Patron, do którego został skierowany kandydat, zawiera z kandydatem umowę o odbycie praktyki, której wzór jest załącznikiem do stanowiska KRDP w tej sprawie. Można także zawrzeć z kandydatem, na czas odbywania praktyki, umowę o pracę lub umowę zlecenia na wykonywanie zleconych zadań.

Zakaz konkurencji

W trakcie trwania praktyki, w zakresie określonym odrębną umową, kandydat nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Patrona, w szczególności nie może świadczyć usług na rzecz podmiotów będących klientami Patrona na żadnej podstawie. W tym celu należy zawrzeć z kandydatem umowę o zakazie konkurencji  (jej wzór jest załącznikiem do stanowiska KRDP). Patron, u którego wyznaczono miejsce odbycia praktyki, obowiązany jest wydać kandydatowi kartę praktyki zawierającą w szczególności informacje o przebiegu praktyki wraz z oświadczeniem Patrona o prawidłowości jej przebiegu (wzór karty jest załącznikiem do stanowiska KRDP).

Obowiązek zachowania tajemnicy

Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z odbywaniem praktyki lub wykonywaniem pracy lub innych zadań na rzecz Patrona. Wzór oświadczenia w tej sprawie jest załącznikiem do stanowiska KRDP.

Opracowano na podstawie stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2011 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych.