Ustawa wdraża dyrektywę Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Zawarte w niej przepisy mają gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość oraz szybkość działania w przypadku współpracy międzynarodowej przy udzielaniu i korzystaniu ze wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych. Ustawa przewiduje w szczególności współpracę z państwami członkowskimi UE, polegającą na wymianie informacji o zobowiązanych do płacenia podatków, powiadamianiu o dokumentach oraz dochodzeniu lub zabezpieczaniu należności pieniężnych. Zakres należności, co do których pomoc może się odbywać na podstawie ustawy, obejmuje wszystkie podatki i cła każdego rodzaju oraz należności pieniężne z nimi związane.

Zgodnie z ustawą przedmiotem tej pomocy będą należności nie starsze niż pięć lat od dnia upływu terminu płatności. Minimalna łączna wysokość należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, wynosi 1,5 tys. euro. Ustawa reguluje także zasady korzystania i udzielania wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych z państwami trzecimi. W celu zagwarantowania równej pozycji wierzycieli polskich i zagranicznych, ustawa zmieniła także niektóre przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa bankowego. 3 października 2013 r.

Senat wprowadził do ustawy poprawki, głównie legislacyjne i porządkujące, proponując m.in. doprecyzowanie zakresu przedmiotowego ustawy, tak aby odzwierciedlał on szczegółowe rozwiązania w niej zawarte. Zgodnie z senacką zmianą w myśl przepisów ogólnych ustawy ma ona również określać zasady wykorzystania informacji uzyskiwanych w ramach wzajemnej pomocy na potrzeby obliczenia i dochodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Wśród senackich poprawek jest też m.in. propozycja, aby postępowaniem egzekucyjnym zajmował się organ, na którego terenie działania w chwili wszczęcia egzekucji mieszka lub ma swoją siedzibę dłużnik.

Senat zaproponował 38 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 35 poprawek i odrzucenie 3 poprawek. Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, dotyczyły m.in.:
- sformułowania definicji legalnej dnia roboczego,
- katalogu zadań centralnego biura łącznikowego,
- przekazywania dokumentów drogą elektroniczną,
- ujednolicenia zasad dołączania dokumentów do wniosków o udzielenie pomocy,
- „automatycznej” wymiany informacji uruchamianej bez wniosku zainteresowanego państwa,
- ustalenia, że o właściwości organu nie powinno decydować miejsce zamieszkania (siedziby) zobowiązanego sprzed wszczęcia egzekucji, a z chwili jej wszczęcia,
- ustalenia, że niezbędnym dla ważności tytułu wykonawczego powinien być podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, dotyczyły m.in. doręczania zobowiązanemu odpisu dalszego tytułu wykonawczego oraz odpisu ponownie wydanego tytułu wykonawczego.