Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą na podatku liniowym. Równocześnie jestem matką samotnie wychowującą dziecko.
Czy mogę dochód z umowy o pracę rozliczyć jako matka samotnie wychowująca dziecko?

Odpowiedź

Skoro wybrała Pani podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, nie ma Pani możliwości rozliczenia się wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Uzasadnienie

Każda osoba fizyczna jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. W niektórych przypadkach jednak możliwe jest rozliczenie łączne. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (mającemu miejsce zamieszkania w Polsce), będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b u.p.d.o.f. w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., z wyjątkiem renty rodzinnej
- podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7 u.p.d.o.f., z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Dla nas kluczowy jest jednak art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f., zgodnie z którym łączny sposób opodatkowania nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c u.p.d.o.f., ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Uwzględniając, że w art. 30c u.p.d.o.f. uregulowany jest podatek liniowy, wybór takiej formy opodatkowania pozbawia prawa do rozliczenia łącznego z dzieckiem, nawet w odniesieniu do dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza. W efekcie podatniczka nie może rozliczyć dochodów z pracy wspólnie z dzieckiem.