Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość składania do właściwych urzędów skarbowych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej eliminuje konieczność materializowania ich w formie papierowej i przesyłania do konkretnego urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 45ba ust. 1 ustawy o PIT, deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Regulacje te nie określają jednak zasad odnoszących się do przekazania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy lub też byłym pracownikom). Ogólna dyspozycja wyrażona w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, nakazuje jedynie przesłanie informacji, w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym, nie precyzując dodatkowych warunków, od których uzależniona byłaby prawna skuteczność „przesłania”. Takich regulacji nie zawierają także przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Aby spełnić obowiązek określny w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, wystarczy by płatnik wysłał informację PIT-11 na adres podatnika w określonym terminie. Nie ma przy tym przesłanek, by twierdzić, że wysłanie może nastąpić jedynie na adres „fizyczny” rozumiany jako miejsce pobytu czy zamieszkania podatnika. Wobec powszechnej dostępności i popularności poczty elektronicznej, wydaje się, że adresem, pod który można przesłać obliczenie PIT-11, jest również adres poczty elektronicznej. Z tych względów należy uznać, że przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie ich doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty (osobiście w przedsiębiorstwie płatnika, czy też poprzez operatora pocztowego), ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pomimo braku odpowiednich regulacji dotyczących wysyłania podatnikom informacji PIT-11 w postaci elektronicznej, zasadnym wydaje się założenie, że płatnik powinien uzgodnić przesłanie informacji w tej postaci z podatnikiem i uzyskać jego zgodę na takie przesłanie oraz adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać obliczenie. Ponadto, dla zapewnienia, że informacja sporządzona w postaci elektronicznej jest ekwiwalentna z postacią drukowaną i opatrzoną odręcznym podpisem, płatnik powinien zadbać o to, by informacja była sporządzona według ustalonego wzoru oraz opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym odpowiednio upoważnionej osoby.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 stycznia 2016 r., IPTPB3/4511-225/15-5/GG

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł