Pytanie

Zatrudniamy osoby na umowę zlecenie. W sposób bezpośredni przyczyniają się one do osiągnięcia przychodu. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiliśmy również dla nich paczki świąteczne tak jak dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę ze środków obrotowych.
Czy koszt zakupu paczek dla zleceniobiorców oraz składki ZUS ciążące na zleceniodawcy zaliczyć do kosztu uzyskania dochodu?

Odpowiedź

Ponieważ zleceniobiorca oprócz zasadniczego wynagrodzenia realizuje dodatkowe świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej zasadnicze znaczenie będzie miał tutaj moim zdaniem powód realizacji takiego świadczenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Na gruncie powyższej ogólnej zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów, dla przedsiębiorcy wypłacającego należności z tytułu zawartej umowy zlecenia będą one stanowiły koszt podatkowy w sytuacji gdy przedmiotem zlecenia są prace związane prowadzoną działalnością i uzyskiwanymi przychodami.

Jak wyjaśniają Państwo w przedstawionej sytuacji praca tych osób bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia przychodów dlatego też bez wątpienia wypłacane zleceniobiorcom wynagrodzenie będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu firmy.

Ponieważ jednak zleceniobiorca oprócz zasadniczego wynagrodzenia realizuje dodatkowe świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej zasadnicze znaczenie będzie miał tutaj moim zdaniem powód realizacji takiego świadczenia.
Jeżeli zleceniobiorca otrzymuje taką paczkę świąteczną jako element dodatkowego wynagrodzenia za realizowane zlecenie to moim zdaniem koszty paczek świątecznych będą stanowiły koszt podatkowy ale z drugiej strony winny być rozliczone jako przychód zleceniobiorcy co będzie skutkowało koniecznością rozliczenia podatku dochodowego i ewentualnych składek ZUS.
Jeżeli natomiast zleceniobiorca otrzymuje paczkę świąteczną w oderwaniu od świadczonego zlecenia i paczka pełni niejako rolę reprezentacyjną Państwa firmy to trzeba będzie pamiętać, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszt uzyskania przychodu kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Taka więc forma realizacji przedmiotowego świadczenia uniemożliwi zaliczenie prezentu do kosztów podatkowych.
Ponadto trzeba będzie pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.
Zwolnienie powyższe nie obejmowałoby zleceniobiorców dlatego też konieczne byłoby rozliczenie przychodu w PIT-8C.

W świetle powyższych wyjaśnień dużo bardziej korzystne wydaje się być potraktowanie prezentu świątecznego jako rzeczowego elementu wynagrodzenia za realizowane zlecenie co umożliwi rozliczenia wydatku w kosztach podatkowych chociaż niestety będzie wymagało rozliczenia jako przychód zleceniobiorcy ze zlecenia.

Kreowanie w ten sposób przedmiotowego zdarzenia gospodarczego będzie oczywiście wymagało zgodnej woli obu stron umowy zlecenia i zapisów w umowie umożliwiających realizowanie wynagrodzenia w formie rzeczowej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego