Członkowie KIDP zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do złożenia do końca lutego pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. W oświadczeniu należy podać ubezpieczyciela oraz numer umowy lub polisy.
Obowiązek ten nie dotyczy doradców, którzy zawarli umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby. Doradcy, którzy nie dopełniają obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.krdp.pl, stan z dnia 27 lutego 2012 r.