Przepisy ustawy o PCC jednoznacznie określają procedury działania organów podatkowych przy określaniu podstawy opodatkowania. Organ podatkowy wzywa podatnika do podwyższenia wartości, jeżeli według jego oceny wartość określona przez podatnika nie odpowiada wartości rynkowej. W sytuacji gdy podatnik pomimo wezwania nie określi wartości organ podatkowy dokonuje jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej wyceny rzeczoznawcy.

Zgodnie z regulacją ustawy o PCC organ podatkowy ma możliwość szacunkowego określenia podstawy opodatkowania na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju u gatunku, z uwzględnieniem miejsca ich położenia, stanu i stopnia zużycia.

Minister finansów zaznaczył, że podatnik ma możliwość złożenia stosownych dowodów i materiałów w sprawie oraz zapoznania się z całością złożonego materiału.

Przywołane akty prawne

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.)