Roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody z tytułu emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie o PIT, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W tym samym terminie jeden egzemplarz rozliczenia przekazują podatnikowi, a drugi właściwemu urzędowi skarbowemu. W przypadku, gdy organy rentowe nie są obowiązane do dokonania rocznego obliczenia podatku, sporządzają do końca lutego imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A i przekazują ją podatnikowi i urzędowi skarbowemu.

Rozporządzenie z 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz.160), modyfikuje obecnie obowiązujący wzór z uwagi na konieczność dostosowania jego konstrukcji dla potrzeb składania PIT-40A/11A za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz stworzenia optymalnego systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji pomiędzy polską administracją podatkową i administracjami podatkowymi państw UE.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 stycznia 2015 r., a nowy wzór będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.