Zgodnie z ustawą, organizacje pożytku publicznego będą musiały informować odbiorców, że takie działania promocyjne są finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z 1 proc. PIT. Zebrane pieniądze będą musiały być przekazane wyłącznie organizacjom znajdującym się w wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązywał będzie zakaz przekazywania środków zebranych w ramach 1 proc. innym organizacjom, które nie mają prawa do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia publicznego. Trafią do niego m.in. środki z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wydane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.

Ponadto zgodnie z ustawą, programy komputerowe umożliwiające wypełnienie PIT będą zawierały wyraźną informację o tym, czy umożliwiają swobodny wybór organizacji, na rzecz której będzie przeznaczony 1 proc. podatku.

Nowelizacja rozszerza też definicję działalności pożytku publicznego m.in. o działalność na rzecz integracji cudzoziemców, na rzecz dzieci i młodzieży oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nowe przepisy wprowadzają też możliwość zlecania zadań w formie regrantingu polegającego na przekazaniu otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmiot kościelny dotacji za wiedzą i zgodą organu, który udzielił dotacji innym organizacjom w celu realizacji zadania publicznego.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339) wejdzie w życie 9 listopada 2015 r., z wyjątkiem regulacji dot. Rady Działalności Pożytku Publicznego, które wejdą w życie 24 września 2015 r.