Pierwsza z opublikowanych ustaw to ustawa o ratyfikacji umowy z Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie 8 października 2013 r. (Dz. U. poz. 581). Jeśli chodzi o Polskę, umowa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przypadku Guernsey mówi o podatku dochodowym. Umowa dotyczy podatków z tytułu wynagrodzeń z pracy, rent i emerytur. Główną metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego. Umowa wprowadza także ogólną zasadę opodatkowania zgodnie z zasadą rezydencji lub stałego pobytu: podatnika lub siedziby zarządu spółki, z której podatnik osiąga dochód. Umowa przewiduje też odstępstwa od zasad ogólnych. I tak np. uposażenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w Polsce a zatrudnionych na Guernsey mogą być opodatkowane na Guernsey m.in. w sytuacji, w której zatrudnienie trwa dłużej niż 183 dni w roku. Ponadto, w przypadku pracownika zatrudnionego w transporcie międzynarodowym na pokładzie statku lub samolotu wynagrodzenie będzie mogło być opodatkowane w kraju, w którym mieści się siedziba pracodawcy.

Druga ustawa ratyfikacyjna dotyczy umowy z Baliwatem Guersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie i statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie 8 października 2013 r. (Dz. U. poz. 580). Zgodnie z umową zyski osiągane przez przedsiębiorstwa z eksploatacji w w transporcie międzynarodowym statków lub samolotów będą opodatkowane wyłącznie na terytorium na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu firmy.

Zobacz: Polska zawarła umowy podatkowe z Guernsey >>

Trzecia z ustaw to ustawa o ratyfikacji protokołu zmieniającego Konwencję między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Seulu 21 czerwca 1991 r. (Dz. U. poz. 582). Polsko-koreański protokół aktualizuje podatki, których dotyczy konwencja – w odniesieniu do Polski będą to podatki dochodowe: od osób fizycznych i prawnych, a w przypadku Korei podatki: dochodowy, dochodowy od osób prawnych, specjalny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalny dochodowy. Zgodnie z protokołem, podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego. Dokument poszerza też uwzględniony w konwencji katalog instytucji rządowych prowadzących działalność w zakresie udzielania lub gwarantowania pożyczek lub kredytów wspierających finansowanie eksportu. Po stronie Polski są to Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Protokół obniża także m.in. maksymalną stawkę podatku u źródła od należności licencyjnych z 10 na 5 proc. Dodatkowo protokół określa, że wymogiem rozliczenia dochodu z pracy najemnej jest zamieszkiwanie w danym kraju przez co najmniej 183 dni w roku.

Zobacz: Posłowie za ratyfikacją zmian w umowie podatkowej z Koreą Płd. >>