Przyjęta w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) nakłada na zagraniczne instytucje finansowe obowiązek zawierania z amerykańską administracją podatkową (IRS) umów o przekazywaniu informacji o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów.

Odmowa zawarcia porozumienia z IRS skutkuje sankcją w postaci nałożenia podatku w wysokości 30 proc. na dochody uzyskiwane ze źródeł w USA.

Podpisanie przez polskie instytucje finansowe takich porozumień bezpośrednio z IRS byłoby niezgodne z prawem. W związku z tym 7 października 2014 r. podpisana została umowa międzyrządowa w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647), regulująca kwestie przekazywania informacji wymaganych przepisami FATCA.

Umowa zakłada przekazywanie informacji o amerykańskich rezydentach podatkowych do krajowej administracji podatkowej, która będzie dokonywała ich automatycznej wymiany ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Przekazując informacje o tzw. amerykańskich rachunkach raportowanych raportujące polskie instytucje finansowe powinny posługiwać się nazwą oraz Globalnym Numerem Identyfikującym Pośrednika (GIIN) nadawanym przez Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych. Instytucje finansowe muszą zrejestrować się w Urzędzie Skarbowym Stanów Zjednoczonych (IRS) w celu uzyskania tego numeru.

Zgodnie z oświadczeniem rządowym z 24 lipca 2015 r. umowa weszła w życie 1 lipca 2015 r.