Poprawka do MSR 19, którą IASB opublikowała 19 listopada jest „rezultatem" uwag i komentarzy otrzymanych w odpowiedzi na publikację (w marcu 2013 r.) wersji wstępnej proponowanych zmian do MSR 19 ED/2013/4 Programy określonych świadczeń: składki pracowników.

Poprawka ta ma zastosowanie jedynie do składek na programy określonych świadczeń wnoszonych przez pracowników lub strony trzecie. Celem tej zmiany do MSR 19 jest uproszczenie zasad rachunkowości dotyczących składek niezależnych od okresu zatrudnienia pracowników. Do takich składek MSR 19 zalicza m.in. składki stanowiące stały procent wynagrodzenia, stałą kwotę w całym okresie zatrudnienia lub zależne od wieku pracownika.

Zgodnie ze zmianą opublikowaną 19 listopada składki takie mogą być wykazywane jako zmniejszenie kosztu zatrudnienia w okresie, w którym pracownik wykonuje pracę.

Jednostka może jednak wybrać rozwiązanie (które jest obowiązkowe dla składek zależnych od okresu zatrudnienia) polegające na zmniejszeniu kosztu zatrudnienia poprzez przypisanie ich do okresów pracy przy zastosowaniu takiej samej metody alokacji jaką stosuje do przyporządkowania świadczeń do poszczególnych okresów zatrudnienia (czyli albo w oparciu o wzór przyjęty w programie określonych świadczeń albo według metody liniowej).

Zmiana ta stanie się obowiązująca od 1 lipca 2014 r., przy czym IASB zezwala na jej wcześniejsze zastosowanie.