Nowa procedura wydawania na wniosek podatnika posemnych opinii zabezpieczających, przewidziana w założeniach do nowelizacji Ordynacji podatkowej nie będzie ograniczona tylko do interpretacji przepisów prawa podatkowego ale będzie szeroko ujmowała stosowalność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzględniając też zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych działań i relacje korzyści gospodarczych i podatkowych. Przedmiotem tej opinii nie będzie ocena stanowiska wnioskodawcy ale ocena, czy w okolicznościach przedstawionych we wniosku istnieją przesłanki do zastosowania klauzuli.

Opinię wydawać będzie tylko minister finansów i będzie na nią przysługiwała skarga do sądu administracyjnego. Zastosowanie się wnioskodawcy do wydanej przez organ opinii stwierdzającej, że przedstawiona we wniosku konstrukcja prawna nie stanowi przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania będzie dawać ochronę na zasadach analogicznych jak w zakresie interpretacji indywidualnych i ogólnych.

Jednak ze względu na pracochłonność i stopień skomplikowania rozstrzyganych zagadnień, procedura opinii zabezpieczających będzie kosztowna. Za złożenie wniosku podatnik będzie musiał zapłacić 25 tys. zł, a jeżeli planowane czynności prawne maja być dokonywane z podmiotami będącymi nierezydentami albo kontrolowanymi bądź zarządzanymi przez nierezydentów, opłata wynosić ma 50 tys. zł.