Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w zycie 1 kwietnia 2011 r. uregulowała kwestię poboru odsetek od niezapłaconego podatku z tytułu importu towarów.

Wprowadzony został pobór odsetek w przypadku gdy podatek VAT z tytułu importu towarów określany jest w decyzjach wydawanych przez naczelnika urzędu celnego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji nielegalnego wprowadzenia towarów, usunięcia towarów spod dozoru celnego lub sytuacji, gdy podatek VAT z tytułu importu towarów nie został prawidłowo zadeklarowany w zgłoszeniu celnym. W takich przypadkach naczelnik urzędu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Odsetki te pobierane są od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych.

Odsetki nie są pobierane, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.

Pobór odsetek określonych w art. 37 ust. 1a ustawy o VAT dotyczy importu towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 kwietnia 2011 r. Nie ulegają natomiast zmianie zasady pobierania odsetek za zwłokę od kwot podatku wynikających z decyzji wydawanych przez naczelnika urzędu celnego niezapłaconych w terminie. Odsetki te, tak jak dotychczas, są pobierane zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Jolanta Mazur