Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy traktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ osiąganie zysku jest podstawowym celem funkcjonowania spółki, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2011 r., I SA/Wr 1422/10, LEX nr 736257.

W przedmiotowej sprawie Spółka sfinansowała wypłatę dywidendy kredytem, bowiem nie dysponowała w momencie wypłaty środkami pieniężnymi w wymaganej wysokości. W rezultacie, Spółka będzie zobowiązana w przyszłości do spłaty odsetek od kredytu, który posłużył do sfinansowania wypłaty dywidendy. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy odsetki od środków pochodzących z kredytu wykorzystane w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy stanowić będą koszty uzyskania przychodu w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

Zdaniem organu podatkowego wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym źródła przychodu i nie jest też związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Wypłata dywidendy jest bowiem podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności i w żaden sposób sama w sobie nie przyczynia się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia przychodów przez Spółkę. Wypłacona dywidenda jest rozpoznawana, jako przychód udziałowców Spółki, co wskazuje na brak związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zaciągniętym Spółkę kredytem a źródłem jej przychodów. Organ podatkowy dodał, że pozyskanie i przeznaczenie ich na dywidendy ma bezpośredni związek z czystym zyskiem, podlegającym podziałowi. Oznacza to, że dotyczy tej części osiągniętego dochodu, która pozostanie po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym dywidenda nie stanowi zatem kosztu podatkowego w Spółce wypłacającej.

WSA we Wrocławiu nie podzielił jednak tej argumentacji uznając, że dywidenda jest związana z działalnością spółki i w zasadzie jest elementem koniecznym jej działalności - co wynika z przepisów Ksh. Jednocześnie wypłacenie dywidendy powoduje obciążenie majątku spółki i wypływ środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. W pewnych sytuacjach, w razie braku bieżących funduszy może wystąpić konieczność sięgnięcia do innych źródeł w celu realizacji obowiązków Spółki wobec udziałowców (np. kredytu bankowego). W przeciwnym razie Spółka mogłaby znaleźć się w sytuacji, gdy koniecznym byłoby wycofanie aktywów zaangażowanych juz w prowadzona działalności i służących przez to uzyskaniu przychodu lub zabezpieczeniu źródła przychodu. Można również zauważyć, iż kredyty zaciągnięte na prowadzenie działalności gospodarczej, jak i kredyt wykorzystany na wypłatę dywidendy, są w swym celu podobne, oba służą zapewnieniu płynności finansowej lub jej zwiększeniu w celu rozwoju gospodarczego Spółki. Podsumowując, z argumentacji przywołanej przez Sąd wynika, że odsetki od środków pochodzących z kredytu, wykorzystane w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Michał Malinowski

Artykuł pochodzi z Systemu Informacji Prawnej LEX