W dniach 13-14 marca 2014 r. odbyła się pierwsza część publicznych obrad Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). W ich trakcie dyskutowano nad uwagami otrzymanymi w odpowiedzi na opublikowany w lipcu 2013 r. dokument dyskusyjny poświęcony zmianom Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Dyskusja będzie kontynuowana w trakcie dalszych obrad.

Odbyły się również tzw. sesje edukacyjne, na których dyskutowano nad planowanymi zmianami zasad rachunkowości umów ubezpieczeniowych oraz leasingu. Tematyka dotycząca rachunkowości umów ubezpieczeniowych będzie stanowiła temat dalszych obrad przewidzianych na 18 marca, a projekt nowego standardu poświęconego umowom leasingowym będzie tematem wspólnych obrad IASB i FASB, które odbędą się w dniach 18-19 marca.

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego