Odpowiedź:

Mali przedsiębiorcy obowiązani będą przesyłać ewidencje VAT w formie pliku JPK od rozliczenia VAT za styczeń 2017 r.
Producenci oprogramowania księgowego, co do zasady, udostępniają najnowsze wersje swoich programów umożliwiających zbieranie, podgląd, weryfikację i wysyłanie danych w formie pliku JPK.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p. – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 o.p., za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
Przepisy przejściowe art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846), stanowią o czasowym „odroczeniu” terminu przekazywania informacji, o których mowa w art. 82 § 1b o.p., m.in. przez małych przedsiębiorców. Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b o.p., za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) – dalej u.s.d.g.
Jeśli spółka korzysta z konkretnego programu księgowego winna sprawdzić u producenta tego oprogramowania dostępność najnowszych wersji jego programów umożliwiających zbieranie, podgląd, weryfikację i wysyłanie danych do Ministerstwa Finansów.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 9.09.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów