Od 1 stycznia wyższe stawki akcyzy na wyroby tytoniowe

Wyższa stawka podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe oraz niższa na napoje fermentowane – takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany projekt z dnia 12 października ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Jest to druga wersja projektu ustawy okołobudżetowej.

W projekcie znalazł się blok zmian związanych z podatkiem akcyzowym. Zmiany dotyczą między innymi stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i napoje fermentowane.

Projektodawcy zakładają opodatkowanie akcyzą w określonych okolicznościach suszu tytoniowego, który na gruncie obowiązujących przepisów nie jest wyrobem akcyzowym. Projekt przewiduje opodatkowanie suszu w przypadku, gdy jest on sprzedawany innym podmiotom niż podmioty będące „pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi” lub podmiotami prowadzącymi składy podatkowe. Susz tytoniowy podlegający opodatkowaniu ma być objęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Ustalono stawkę akcyzy na susz tytoniowy w wysokości 218,40 zł za kilogram, zaś stawka za nieodpowiednie wykonanie obowiązku oznaczania będzie wynosiła 436,80 zł.

Druga ze zmian dotyczy tradycyjnie podwyższenia stawki kwotowej na tytoń do palenia z 115,86 zł/kg do 153,98 zł/kg przy jednoczesnym zastosowaniu stawki procentowej obniżonej do poziomu 25,0 proc. Projektodawcy zakładają również podwyższenie stawki kwotowej akcyzy na cygara i cygaretki.

Kolejną z propozycji przedstawionych w projekcie jest określenie stawki podatku akcyzowego od napojów fermentowanych takich jak cydr i perra. Państwa członkowskie UE mają prawo stosować obniżone stawki akcyzy od wszelkich rodzajów innych napojów przefermentowanych, niemusujących i musujących, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5 proc. W przypadku cydru i perry o mocy do 5 proc. stawka ma wynosić 97 zł od 1 hektolitra. Tak określona stawka zrównałaby opodatkowanie cydru i perry z piwem.

Ostatnią z propozycji jest rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00.

Projektodawcy szacują, że sama podwyżka akcyzy na papierosy przyniesie dodatkowych 345 mln zł do budżetu państwa.

Powyższe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 15 października 2012 r.

Data publikacji: 15 października 2012 r.