W wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w Części II Sekcja C, w opisie Pola 31 (str. 54), po pierwszym akapicie dodaje się uwagę w następującym brzmieniu:

„Uwaga! W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych we Wspólnej Taryfie Celnej, zwłaszcza do działów: 2-4, 7-13, 15, 16-24, 25-27, 28-38, 39-40, 41-43, 44-46, 47-48, 50-63, 64-67, 68-70, 71, 72-76, 78-81, zgłaszający powinien być w posiadaniu certyfikatu wystawionego przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierającego skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100%) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny do ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru. W polu 44 zgłoszenia celnego powinien być wpisywany kod 5DK7. Wymóg podawania w polu 31 dokładnego opisu towaru umożliwiającego dokonanie jednoznacznej identyfikacji i klasyfikacji towarowej towaru nie oznacza kopiowania z Taryfy Celnej brzmienia opisu podanego dla danego kodu. Opis towaru podany w polu 31 powinien odzwierciedlać istotę opisu towaru zawartego w certyfikacie.”;

2) w Części IV Sekcja B, w opisie pola 37, w wykazie kodów krajowych wykorzystywanych dla szczegółowego określenia procedury (str. 139 – 140), dodaje się następujące nowe kody;

„1H2” – towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej zgłoszone jako jedna pozycja towarowa:

- do procedury dopuszczenia do obrotu zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkowym (§ 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne);

- do procedury wywozu, zgodnie z klasyfikacją towaru o najwyższej wartości w przesyłce, jeżeli zawiera ona towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych wywozowych lub podatkowych albo zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym wywozowym i podatkowym (§ 20b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne)”;

„1H3” – zgłoszenie celne dla towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, objętych jedną fakturą, a w przypadku dopuszczenia do obrotu również dowodem pochodzenia, ale załadowanych na kilka środków transportu - składane oddzielnie dla towarów przewożonych na poszczególnych środkach transportu, z podaniem kodu wyrobu zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym (§ 12 i § 20g rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne);

3) w opisie pola 44 lit. B „Krajowe kody informacji dodatkowych” (str. 146 - 151), dodaje się kod „3PL02”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3PL02” - kod stosowany w zgłoszeniu niekompletnym w procedurze wywozu w przypadku podwykonawstwa.

W przypadku gdy podwykonawca składa zgłoszenie niekompletne w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla swojej siedziby i jednocześnie wie, że zgłoszenie uzupełniające będzie składane w urzędzie właściwym dla siedziby eksportera, podwykonawca zobowiązany jest w Polu 44 umieścić informację dodatkową „ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – 3PL02”.”;

4) w Części VI „Szczególne przypadki postępowania” w pkt 4 „Szczególny przypadek wypełniania niektórych pól zgłoszenia celnego w przypadku przywozu towarów z obszarów specjalnych będących częścią terytorium celnego Wspólnoty, które są jednocześnie wyłączone z obszaru VAT, tj. gdzie nie ma zastosowania dyrektywa Rady 2006/112/WE” (str. 203), dodaje się uwagę w następującym brzmieniu:

„Uwaga! Towary zgłaszane w procedurze „4910” mogą korzystać ze zwolnień z podatku VAT przy uwzględnieniu, że mogłoby mieć do nich zastosowanie zwolnienie od cła gdyby przywóz następował spoza terytorium celnego UE. W takim przypadku w stosunku do tych towarów należy w polu 47 zgłoszenia celnego przy typie opłaty „B00” zadeklarować metodę płatności „Z”.”