Z perspektywy wybranych platform internetowych przygotowanie się do wdrożenia dyrektywy DAC7 to jedno z większych wyzwań podatkowych, z jakimi muszą się obecnie zmierzyć.

Wdrożenie przepisów wymaga bowiem od nich kompleksowego podejścia obejmującego aspekty techniczne, ułożenie procesów wewnętrznych i komunikacyjnych z użytkownikami platform.

Zobacz też mapę regulacji unijnych dotyczących ESG – z czym zmierzą się przedsiębiorcy? >

Na początku większość sprzedażowych platform internetowych musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nowe regulacje, które wchodzą w życie już wkrótce, będą ich dotyczyć. Zakres nowego raportowania w ramach handlu internetowego nie jest bowiem absolutny i nie dotyczy każdej platformy, która oferuje towary lub usługi. Generalnie obowiązek dotyczy platform handlowych typu marketplace, wynajmu nieruchomości, transportowych czy usługowych. Poza zakresem raportowania są platformy, które tylko przekazują płatności, umożliwiają reklamę czy przekierowują uczestników na inne platformy.

Czytaj również: Co się zmieni dla sprzedających przez internet i platform >>

Jakie dane o sprzedających w internecie pozna skarbówka >>

 

W jaki sposób operatorzy platform powinni przygotować się do nowych obowiązków

Jeżeli dana platforma jest objęta nowymi regulacjami, to wówczas musi się przygotować na odpowiednie zbieranie danych o sprzedawcach. To w praktyce może oznaczać aktualizację systemów IT do gromadzenia, walidacji, przechowywania i raportowania wymaganych danych. Platformy muszą bowiem być w stanie zbierać wymagane dane dotyczące transakcji, dochodów oraz identyfikacji sprzedawców handlujących w internecie. Z tym związane jest również ustalenie nowych wewnętrznych procesów i procedur postępowania w aspekcie zbierania i przechowywania wymaganych informacji. Istotnym elementem tych procesów jest wprowadzenie dostosowanych do nowych regulacji procedur walidacji danych, weryfikacji tożsamości czy statusu sprzedawców oraz informacji na ich temat. W skrócie, dla operatorów platform internatowych wdrożenie DAC7 wprowadza nowy wymiar zarządzenia procedurami należytej staranności. Dla platform z tysiącami użytkowników to nie lada wyzwanie.

Istotnym elementem przygotowania do nowego raportowania jest również opracowanie nowego sposobu komunikowania ze sprzedawcami oraz zarządzenie ryzykiem odpływu klientów z platformy. Ten aspekt często wiąże się również z ingerencją w umowy z użytkownikami czy modyfikacją regulaminów sprzedaży.

Nie można też zapominać, że zebrane dane powinny być zaraportowane w wymaganej formule w określonym terminie do MF. To kolejny zestaw zagadnień, którymi platformy muszą zarządzić. Miejmy nadzieję, że niedługo poznamy bliższe szczegóły dotyczące technicznego przygotowania plików raportowych, sposobu prezentacji danych, ich korygowania. Ci wszyscy, którzy mają za sobą pracę z plikami xml, w ramach chociażby raportowania JPK, wiedzą, że ten obszar może również nastręczyć nie lada stresu. Warto więc odpowiednio wcześniej się do niego przygotować.

 

Za jaki okres operatorzy platform będą zbierać dane

Operatorzy platform internetowych będą przekazywać fiskusowi dane o sprzedawcach za okresy roczne. Pierwsze raportowanie w 2025 r. obejmuje dane za 2024 r., a także za poprzedni rok 2023 r., pomimo że przepisy wejdą w życie dopiero 1 lipca br. Wynika to z przepisów dyrektywy, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia regulacji od stycznia 2023 r. Polska zrealizowała jednak ten obowiązek z opóźnieniem. Bez wątpienia takie wsteczne raportowanie będzie również dodatkowym wyzwaniem dla platform internetowych, które będą musiały skompletować wymagane informacje również w odniesieniu do zrealizowanych w przeszłości transakcji.

 

Przedsprzedaż

O jakie informacje będą proszeni użytkownicy platform

Zakres zbieranych danych różni się w zależności od statusu sprzedawcy czy realizowanej przez niego transakcji. Generalnie platformy zobowiązane będą do zbierania danych dotyczących sprzedawców:

 1. imię i nazwisko/nazwa,
 2. główny adres,
 3. każdy nadany sprzedawcy NIP (i państwo jego nadania), lub w przypadku braku NIP, miejsce urodzenia sprzedawcy,
 4. numer VAT sprzedawcy (jeżeli jest dostępny),
 5. data urodzenia (w przypadku osób fizycznych),
 6. numer we właściwym rejestrze gospodarczym (dla polskiego podmiotu będzie to numer KRS),
 7. informacje o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, za pośrednictwem którego są wykonywane na terytorium UE stosowne czynności (jeżeli taki zakład istnieje), ze wskazaniem państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład,
 8. identyfikator rachunku bankowego – jeżeli jest on dostępny dla operatora platformy i jeżeli właściwy organ państwa uczestniczącego, którego rezydentem jest sprzedawca podlegający raportowaniu, nie ogłosił publicznie, że nie zamierza korzystać z identyfikatora rachunku finansowego,
 9. imię i nazwisko albo firmę posiadacza rachunku, na który jest wypłacane wynagrodzenie lub na poczet którego jest ono uznawane (w zakresie dostępnym dla raportującego operatora platformy); w przypadku, gdy imię i nazwisko (lub firma) sprzedawcy są inne, niż posiadacza rachunku – inne dostępne dla raportującego operatora platformy informacje finansowe dotyczące tego posiadacza i umożliwiające jego identyfikację,
 10. państwo rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,
 11. kwota łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczba stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,
 12. składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez spółkę w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

Raporty dotyczące czynności nieruchomościowych będą jednak szersze. Dane będą uzupełniane o adres wynajmowanej nieruchomości, numery ksiąg wieczystych, liczba dni wynajmu nieruchomości, rodzaj grupy obiektów.

Zobacz też mapę regulacji unijnych dotyczących ESG – z czym zmierzą się przedsiębiorcy? >