Nowe przepisy mają rozszerzyć kompetencje naczelnika urzędu celno-skarbowego. Organ ten będzie mógł stosować środki karnych i zabezpieczające w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym. Będzie mógł także wykonywać orzeczenia o przepadku towarów o statusie nieunijnym, czyli towarów, które podlegają zatrzymaniu lub zajęciu przez te organy.

Łatwiejsze ściganie właścicieli rachunków

Organowi KAS łatwiej będzie także identyfikować posiadaczy i pełnomocników rachunku bankowego, wykorzystywanego do prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ma to pozwolić na uruchomienia kontroli celno-skarbowej albo postepowania przygotowawczego. Propozycja ma na celu wyposażenia w narzędzia organy KAS w celu uszczelnienia systemu i ograniczenia szarej strefy.

Ciąg dalszy zamykania luk

Jak tłumaczy Jacek Arciszewski, doradca podatkowy, projekt dużej noweli ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest w dużej mierze wynikiem oceny prawie półtorarocznego funkcjonowania ustawy. Jego zdaniem wiele zmian ma charakter doprecyzowujący oraz usprawniający pracę Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli chodzi o zamykanie luk, np. możliwość oszacowania podstawy opodatkowania w ramach kontroli celno-skarbowej, czy też uproszczenia, np. pełnomocnictwo szczególne w ramach kontroli celno-skarbowej obejmować ma również postępowanie podatkowe wszczęte w związku z taką kontrolą, zmiany należy ocenić pozytywnie. Tak samo za bardzo nie można oponować, gdy się patrzy na plany uproszczenia formalności do przeprowadzenia kontroli, m.in. w zakresie oznaczania i stosowania znaków akcyzy, badania parametrów jakościowych paliw – podkreśla Arciszewski.

Coraz szerszy dostęp do informacji

Zdaniem eksperta w świetle zapisów projektu ustawy należy zwrócić uwagę, że KAS dysponujący już teraz olbrzymim materiałem analitycznym, otrzyma dostęp do kolejnych baz, rejestrów, ewidencji i zbiorów w celu realizacji ustawowych zadań. Tych jest bez liku, więc ilości danych analizowanych przez służby skarbowe również ulegną znacznemu powiększeniu.

 

 


Podsumowując, Arciszewski zwraca uwagę, że projekt nowelizacji w wielu miejscach ma charakter czysto techniczny i bardziej dotyka kwestii wewnątrz organizacji KAS. Jak podkreśla ekspert, warto jednak zwrócić uwagę na kolejne dwie zmiany, niestety zdawkowo potraktowane w uzasadnieniu do ustawy. Chodzi o rozszerzenie zakresu definicji kontrahenta kontrolowanego oraz możliwość ponownej korekty deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego, przekształconego z wcześniejszej kontroli celno-skarbowej.

Zmiana pojęcia kontrahenta kontrolowanego

Pojęcie kontrahenta kontrolowanego obejmie dodatkowo przewoźników drogowych oraz podmioty uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku oraz przesyłaniu towaru, niezależnie od tego, czy działają w imieniu dostawy, czy też nabywców. Tak szerokie ujęcie definicji kontrahenta kontrolowanego sprawi, że zakres podmiotów zobowiązanych do przekazania dokumentacji bardzo się rozszerzy. Niestety, rodzić to będzie nie tylko nowe obowiązki po stronie przedsiębiorców, ale może również skutkować wydłużeniem przeprowadzanych kontroli.

Jeżeli zaś chodzi o ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania, stosownie do projektu noweli, nie będzie ona wywoływać skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowych. Wydaje się, że większą wartością jest umożliwienie podatnikowi dokonanie korekty deklaracji niż uznanie jej za bezskuteczną z uwagi na jej ewentualny wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej – podkreśla Arciszewski.

Projekt przewiduje również wprowadzenie wielu zmian w funkcjonowaniu KAS. Jedną z ciekawostek jest planowany obowiązek pisemnego informowania przełożonych, jeśli funkcjonariusz KAS będzie chciał wyjechać poza UE na dłużej niż trzy dni.

Będzie nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej >>